بازدید نخست وزیر فرانسه از هالوت


گزارش تصویری ازبازدید مانوئل کارلوس ولس نخست وزیر فرانسه از کارخانه هالوت درشهر لیون فرانسه.