HT21RT (27)

Teleccopic Boomt

بالابر تلسکوپی

این بالابرها از ارتفاع ۱۴ تا ۴۳ متر موجود می باشند. بوم های تلسکوپی بیشترین دسترسی عمودی را نسبت به سایر پلت فرم های کار در ارتفاع دارند.