قطعات ایمن کننده بالابرهای هالوتسنسور شیب ( Slope Sensor )

این حسگر جهت سنجش زاویه ی شیب در دستگاهها بکار می رود.
رنج استاندارد برای کلیه دستگاهها ار 2 تا 5 درجه می باشد. وظیفه این سنسور بسیار حیاتی می باشد لذا روزانه می بایست صحت و سلامت آن بصورت دستی در دستگاههای هالوت چک گردد.
به محض اینکه شیب در حین حرکت یا حرکت در ارتفاع تغییر نمایید و بیش از کمیت استاندارد ذکر شده باشد، دستگاه کلیه حرکات را متوقف و قطع نموده و تنها به اپراتور اجاز پایین آمدن در پایین تر سطح را داده تا اپراتور با تغییر موقعیت دستگاه به شیب مناسب همراه با پایداری در ارتفاع مورد نظر دست یابد.