قطعات ایمن کننده بالابرهای هالوتسنسور قطع 3 ثانیه :

به هنگام پایین آمدن از ارتفاع، در بالابرهای قیچی هالوت به محض اینکه ارتفاع پایین روی معادل قد انسان شود، سنسور قطع 3 ثانیه وارد عمل شده و دستگاه به مدت 3 ثانیه کاملاً متوقف گردیده و پایین نخواهد رفت در این حین بوق ممتدی خواهید شنید.

سنسور قطع 3 ثانیه

این توقف باعث می شود اولا اگر شخصی در زیر دستگاه باشد باشنیدن صدای بوق باخبرگردیده و از فرصت 3 ثانیه برای دور شدن از دستگاه استفاده کند.
همچنین اپراتور دستگاه پیش از پایین آمدن کامل دستگاه می تواند زیر سبد را بررسی کند تا شاید مانع یا شخصی با آن برخورد نکند.
پس از پایان 3 ثانیه بالابر اجازه پایین آمدن کامل را خواهد داد و اصطلاحا دستگاه کامل جمع می شود.