قطعات ایمن کننده بالابرهای هالوتپدال و کلید ( Dead Man )

تا پیش از طراحی Dead Man در دستگاههای قدیمی هالوت برای انجام هر حرکتی می بایست با فشردن دکمه مورد نظر آن حرکت بعنوان مثال بالابری بوم صرفا با فشردن مستقیم کلید مورد نظر صورت می پذیرفت ولی پس از طراحی Dead Man که در سبد بصورت پدال بوده و در کنترل پایین بصورن کلید می باشد برای انجام هر حرکت بعنوان مثال از داخل سبد، ابتدا می بایست پدال را فشرده سپس جوی استیک مربوط به آن حرکت را فشرد یا در کنترل پایین ابتدا می باست کلید Dead Man را فشرده س–پس کلید حرکت مورد نظر را فشرد .
به نوعی پیش فرض تمای حرکتها فشردن پدال یا کلید Dead Man می باشد.

سنسور قطع 3 ثانیه

تمامی این موارد جهت ارتقاء سطح ایمنی بالابر می باشد لذا ممکن است اپراتور داخل سبد به اشتباه برخوردی با جوی استیک داشته باشد و اگر پدال Dead Man بعنوان پیش فرض تمامی حرکات وجود نداشت ، امکان هر نوع اتفاقی محتمل می بود.