استانداردها:


دستگاه های بالابر ارائه شده این شرکت دارای استانداردهای بکاررفته و رعایت شده به شرح ذیل می باشند :• ISO11237/EN857
• CE –ANSI-CSA-EN
• Atex Directive 94/9/EC
• Amended EC Machinery Directive 98/37/EC
• EEC Directive No: 2004/108/EEC
• Harmmonised Standards: EN 280
• EC Outdoor Noise Directive (2000/14/EC).
• Measuring methods EN 3744:1995
• Electromagnetic Compatibility
• NDT Non Destructive Tests