تماس با ماتلفن : 44525222
فکس : 445252238
ایمیل : info@kandokav.ir

تهران ، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج ، شماره 147